Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Verplichtingen rijschool

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen:

 1. dat les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
 2. dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
 3. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Contactcommissie Chauffeurs Vakbekwaamheid (CCV), of het Bureau Nader Onderzoek (BNOR) uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan;
 4. dat de leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, het CCV, of BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde les(motor) voertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een gelijkwaardig vervangend les(motor)voertuig;
 5. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles.

Artikel 2 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

 1. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats van de rijles (door de rijschool wordt een wachttijd van 5 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
 2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen evenals feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te gebeuren en dient persoonlijk of telefonisch op het kantoor van de rijschool of rechtstreeks bij de instructeur te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden, zoals de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis;
 3. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 4. het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van het onderzoek na te komen;
 5. bij het onderzoek naar de rijvaardigheid (tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek en versneld bijzonder examen) een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat (of een geldig vervangend document) te overleggen;
 6. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Tevens de instructeur hiervan op de hoogte te stellen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
 7. De rijschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld, indien aan een cursist de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.

Artikel 3. – Betaling

 1. De rijschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant te voldoen.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeen- gekomen moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant worden voldaan, anders op dezelfde dag als de rijles via de bank per online betaal opdracht.
 3. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de les-overeenkomst zijn lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden en teruggaaf van reeds betaalde lesgelden te vorderen.
 4. Indien contant of per online overboeking wordt betaald en deze betaling blijft uit, is het de taak van de leerling zijn schuld zo snel mogelijk in te lossen. Blijft betaling uit dan ontvangt de leerling een factuur. De rijschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten. Deze zijn minimaal €15.
 5. Lespakketten worden vooraf gefactureerd aan de leerling. Betaling of deelbetalingen dienen te geschieden in de op factuur aangegeven termijn.
 6. Indien na ontvangst van een betalingsherinnering en ontvangst van een aanmaning tot betaling het factuurbedrag niet volledig is voldaan, dan is de leerling automatisch in verzuim. Dan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
 7. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt
 8. beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de rijschool uitstel van betaling is verleend.
 9. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde
 10. Bedrag te voldoen zal de rij-opleiding gestaakt worden.
 11. De rijschool is gerechtigd derden in te schakelen om het verschuldigde bedrag te innen. Kosten die hierbij gemaakt worden zijn voor rekening van de leerling.
 12. De rijschool is gerechtigd het onderzoek naar de rijvaardigheid geen doorgang te laten vinden indien niet alle betalingen voor aanvang van het onderzoek reeds zijn voldaan. Kosten die nodig zijn om een nieuw onderzoek aan te vragen zijn voor rekening van de leerling.
 13. Reeds betaalde lesgelden kunnen aanvankelijk niet worden teruggevorderd.
 14. Vooruit betaalden diensten blijven opeisbaar tot 24 maanden na betaling hiervan.

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek, versneld bijzonder examen; verder te noemen het onderzoek)

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de eigenverklaring (of het verstrekken van de laatste) contant aan de rijschool te worden voldaan.
 2. De aanvraag wordt pas ingediend wanneer de betaling compleet is.
 3. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in Top internet waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, het CCV, of het BNOR is ingediend.
 4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, of omdat de leerling niet in bezit is van een geldig theoriecertificaat, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
 5. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het onderzoek schriftelijk aan de rijschool is opgegeven, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de rijschool.
 6. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.
 7. De rijschool is gerechtigd het onderzoek geen doorgang te laten vinden, indien niet alle betalingen voor aanvang van het onderzoek reeds zijn voldaan.
 8. Indien op verzoek van de leerling een onderzoek naar de rijvaardigheid is ingesteld zonder dat de leerling in bezit is van een geldig theoriecertificaat ligt de verantwoordelijkheid van het behalen van het theoriecertificaat, voor de aanvangsdatum van het geplande onderzoek, bij de leerling. Het niet mogen deelnemen aan een gepland onderzoek ligt in geval van het niet in bezit zijn van een geldig theoriecertificaat bij de leerling.

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

 1. Tijdens de aanvraag en het onderzoek naar de rijvaardigheid is de rijschool gebonden aan de algemene voorwaarden gesteld door het CBR. Voor aanvang van het onderzoek dient de leerling/ kandidaat akkoord te gaan en kennis te hebben genomen van deze voorwaarden. Deze voorwaarden vind u op de website van het CBR.
 2. Indien het CBR, het CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek.
 3. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
  1. een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;
  2. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
  3. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of het CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is;
 4. zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek dan geschiedt zonder kosten voor de leerling.
 5. In de in het tweede lid onder b en c genoemde gevallen garandeert de rijschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, twee gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft voor een tussentijdse toets.

Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

 1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst te allen tijde worden opgezegd.
 2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen, door middel van een pakket, kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren. Lesgelden kunnen niet worden teruggevorderd. De rijopleiding kan, in overleg, op een later tijdstip worden voortgezet. Echter uiterlijk binnen 2 jaar na aanvang.
 3. Lesgelden kunnen wel worden teruggevorderd wanneer tijdens de rijopleiding een rijongeschiktheid optreedt, welke van medische aard is.
 4. Een lesovereenkomst kan door omstandigheden en in overleg overgaan naar een andere rijschool aangesloten bij Rijschool Actief.
 5. De rijschool kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.

Artikel 7 – Vrijwaring

 1. De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles evenals tijdens het onderzoek naar de rijvaardigheid. Met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, het niet opvolgen/ negeren van aanwijzingen van de instructeur of examinator, evenals bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Ook wanneer de leerling onjuiste opgaaf heeft gedaan over zijn geestelijke en/ of lichamelijke gesteldheid, dit door middel van de Geneeskundige Verklaring. Ook wanneer de leerling niet door de instructeur geadviseerde lessen rijdt, om zo onvoorbereid aan het onderzoek naar de rijvaardigheid deel te nemen.
 2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties geheel overnemen.
 3. Anders dan bij het onderzoek naar de rijvaardigheid is tijdens het rijden van een rijtest met betrekking tot de rijgeschiktheid diegene die het voertuig feitelijk bestuurd de juridisch bestuurder. Overtredingen, botsingen aan- of overrijdingen tijdens het onderzoek naar de rijgeschiktheid zijn ter verantwoording van de kandidaat.
 4. De kandidaat vrijwaart de rijschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 8 – Bemiddeling en Geschillenregeling

 1. Geschillen en klachten dienen gecommuniceerd te worden naar de betreffende rij-instructeur/ rijschoolhouder.
 2. Bij bezwarende redenen tot overleg met de insructeur/ rijschool houder zal Rijschool Actief als mediator optreden.
 3. De leerling kan het geschil en/ of de klacht communiceren naar de directie van Rijschool Actief. Rijschool Actief zal met beide partijen zoeken naar een passende oplossing.
 4. Wanneer beide partijen niet tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen bestaat de mogelijkheid om met een andere rij-instructeur/ rijschoolhouder aangesloten bij Rijschool Actief, de opleiding voort te zetten.
 5. In het uiterste geval kan besloten worden tot beèindiging van de overeenkomst. Hierbij verwijzen we naar artikel 6.

Artikel 9 – Aanvullende voorwaarden

 1. Indien sprake is van een bijzondere rijopleiding (b.v. een pakketopleiding), dan is de rijschool gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen.
 2. Herexamengarantie is slechts van toepassing:
  1. wanneer er daadwerkelijk 25 autorijlessen gereden zijn voorafgaande aan de tussentijdse toets.
  2. Alle betalingen reeds, binnen betaaltermijn, zijn voldaan.
  3. Het advies van de examinator en instructeur bij de tussentijdse toets wordt opgevolgd.
  4. Het geadviseerde aantal vervolglessen daadwerkelijk wordt opgevolgd.
  5. Gemiste lessen zijn ingehaald.
  6. Na het eerste examen ten minste 5 autorijlessen worden gereden.
 3. De TTT, examen en herexamen binnen één jaar na aanvang van de opleiding hebben plaats gevonden.
 4. Spoedopleiding;
  1. Het rijden van de intake is verplicht.
  2. De betaling dient voorafgaand van de eerste les volledig te zijn voldaan.
  3. Het niet tijdig behalen van het theoriecertificaat is voor risico van de leerling.
  4. Gemiste lessen moeten worden ingehaald, ook wanneer deze lessen niet op tijd zijn afgezegd.

Artikel 10

In alle hiervoor bedongen afspraken kan alleen afgeweken worden met instemming van beide partijen. Van toepassing zijn altijd de redelijkheid en billijkheid die gelden op voorkomende gevallen.

× Vragen?